+31651540236 contact@med4u.nl
Mediation-traject-afgerond,-wat-gebeurt-er-dan

Ga je scheiden? Dan heb je mogelijk recht op een deel van het pensioen van je (ex)partner. En zo
heeft je (ex)partner misschien op een deel van jouw pensioen. Om welk deel gaat het en welke
mogelijkheden zijn er om dat te verdelen?

Wanneer heb je recht op pensioen van je ex-partner?

Voor werknemerspensioen geldt op dit moment nog de Wet verevening pensioen bij scheiding.
Volgens deze wet hebben jullie allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat jullie
hebben opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat is het uitgangspunt. Je
kunt afspreken dat je het anders of niet verdeelt. Je hebt recht op een deel van het
werknemerspensioen van je ex-partner als:

  •  Je getrouwd was of geregistreerd partner van elkaar bent geweest of als je een
    samenlevingsovereenkomst had en je partner heeft je aangemeld bij zijn of haar
    pensioenuitvoerder. Dit kan een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar zijn
  • Je (ex)partner in loondienst heeft gewerkt en via de werkgever pensioen heeft opgebouwd.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook andersom: je ex-partner heeft recht op een deel van jouw
ouderdomspensioen als bovenstaande voorwaarden gelden.

Afspraken om het opgebouwde ouderdomspensioen anders of niet te verdelen staan in de
huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden. Staan hierin geen afwijkende afspraken?
Dan kun je in het scheidingsconvenant regelen hoe je het opgebouwde ouderdomspensioen wilt
verdelen. Dit geldt ook voor het bijzonder nabestaandenpensioen.

Regel je niets anders, of bepaal je dat de wettelijke regels van toepassing zijn? Dan krijgt elke ex-
partner de helft van het ouderdomspensioen van de ander. Het gaat om het ouderdomspensioen dat
tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Optie 1: Verdeling pensioen (standaard optie)

Als jullie geen afspraken maken, hebben jullie wettelijk beiden recht op de helft van elkaars
ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode dat jullie getrouwd/geregistreerd partner
zijn. Dit wordt ook wel verdelen genoemd. Je geeft dit door aan de pensioenuitvoerder, zodat deze
de afspraken kan verwerken. Let op! Dit kunnen meerdere pensioenuitvoerders zijn. Het pensioen
gaat in op het moment dat degene op wiens naam het pensioen staat met pensioen gaat en jouw
pensioenuitvoerder betaalt jouw ex-partner zijn of haar deel van uw pensioen uit als u met pensioen
gaat.

Als jij overlijdt krijgt je ex-partner het deel van het werknemerspensioen van je ex-partner waar jij
recht op zou hebben, je ex-partner er nu erbij. Je ex-partner heeft dan geen recht meer op jouw deel
van het ouderdomspensioen. Als je ex-partner overlijdt, precies andersom. Kleine pensioenen (als er
minder is opgebouwd dan 520 euro bruto per jaar) worden niet verevend, deze vallen buiten de
wettelijke regeling.

Optie 2: Conversie van het ouderdomspensioen

Je kunt het ouderdomspensioen ook ‘splitsen’ in plaats van verdelen. Dit heet conversie. Je hebt dan
een eigen ‘pensioenpotje’ ter hoogte van het deel van het ouderdomspensioen dat uw ex-partner
heeft afgestaan. Deze keuze is definitief en kan niet worden teruggedraaid. Het pensioen gaat in op
het moment dat jezelf met pensioen gaat.

De pensioenuitvoerder van je ex-partner verdeelt het ouderdomspensioen en
nabestaandenpensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd toen jullie samen waren in twee
afzonderlijke pensioenaanspraken: één voor jou en één voor je ex-partner, twee aparte
pensioenpotjes dus. Het pensioen gaat in vanaf het moment dat jij met pensioen gaat. Wat je ex-
partner doet, heeft geen invloed.

Als je ex-partner vóór pensioendatum overlijdt, gebeurt er niets. Dat heeft geen invloed. Jij behoudt
je eigen deel van het ouderdomspensioen. Je krijgt het deel dat je bij de scheiding aan je ex-partner
heeft gegeven niet terug.

Als jij overlijdt, blijft het pensioen voor jouw ex-partner bestaan. Je ex-partner krijgt niet ook jouw
deel van het pensioen.

In de nieuwe aanstaande wetgeving wordt conversie de nieuwe standaard optie. Onbekend is nog
wanneer de nieuwe wetgeving precies van kracht wordt.

Optie 3: Pensioen na scheiding niet verdelen

Je kunt ook besluiten het ouderdomspensioen niet te verdelen. Je kunt dan later geen aanspraak
meer maken op een deel van het ouderdomspensioen van je ex-partner. De afspraak om niet te
verdelen moet schriftelijk zijn vastgelegd en na scheiding doorgegeven worden aan de
pensioenuitvoerder.

Wil je zaken doorgeven aan de pensioenuitvoerder(s) na scheiding? Dan kun je dit tot twee jaar na de
scheiding regelen, er zijn geluiden dat deze termijn ingekort wordt naar 6 maanden. Gebruik voor het
informeren van de pensioenuitvoerders het ‘Mededelingsformulier in verband met de verdeling van
ouderdomspensioen bij scheiding’ van de Rijksoverheid.

Tot zover het ouderdomspensioen welke wordt verdeeld vanuit de Wet Verevening Pensioenrechten
bij Scheiding (WVPS). Denk je er bij scheiding ook aan om Partnerpensioen goed te regelen? De
Pensioenwet (PW) regelt het partnerpensioen oftewel bijzondere nabestaandenpensioen.

Nabestaanden pensioen

Welk deel van het nabestaandenpensioen wordt verdeeld?

Als je ex-partner overlijdt, kun je recht hebben op bijzonder nabestaandenpensioen. Dit geldt alleen
als het nabestaandenpensioen van je ex-partner op opbouwbasis was. Als het
nabestaandenpensioen op risicobasis was, kom je niet in aanmerking voor bijzonder
nabestaandenpensioen.

Als het nabestaandenpensioen van je ex-partner op opbouwbasis was en je hebt verder niets
geregeld, heb je recht op een uitkering op het moment dat uw ex-partner overlijdt. De hoogte hangt
af van de lengte van de periode waarin jullie samen waren.

Jij en je ex-partner konden er ook voor kiezen om de waarde van het opgebouwde
nabestaandenpensioen tijdens de relatie om te zetten in een eigen ouderdomspensioen. Je ontvangt
dan sowieso een hoger ouderdomspensioen, ongeacht of je ex-partner nog in leven is of niet.

Hulp nodig om jouw scheiding goed te regelen?

Ik help jullie graag. Neem nu contact op via whatsapp, via het contactformulier of bel me direct op 06-51540236

 

× Direct Whatsapp contact